داوران این شماره

داوران

چکیده

مشاوران علمی‌ این شماره:

- دکتر محمد پاشایی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

- دکتر مهری پاکزاد
استادیار  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

- دکتر محمدجعفر جباری
دانشیار زبان ‌شناسی همگانی دانشگاه یاسوج

- دکتر علی حیدری
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

- دکتر علی دهقان
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

- دکتر عطاءمحمد رادمنش
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

- دکتر حمید رضایی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور شهرکرد

- دکتر گودرز شاطری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

- دکتر پروانه عادلزاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

-  دکتر مهدی فاموری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

- دکتر خیرالله محمودی 
دانشیار  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

- دکتر جلیل نظری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

 
 


 
 


 

عنوان مقاله [English]

مشاوران علمی (داوران) این شماره

چکیده [English]

.