بررسی و تحلیل اشعار محلّی سید محمد سید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

سیدمحمدِ سید، شاعر توانای بهبهان، اشعار فارسی خود با لحن جدّی را در کتابی با نام «کوله­ بار سیّد» و اشعار طنزآمیز خویش را به گویش بهبهانی در کتابی با نام «گپ سیّد» گردآوری نموده­ است. کتاب «گپ سیّد» وی در میان مردم بهبهان ارزش و جایگاهی ممتاز دارد. شاعر در این کتاب به مسائل و مشکلات مردم و شهر بهبهان با گویش محلّی و زبان طنز پرداخته­ است. بعضی از موضوعات شعری این کتاب، تنها به جامعۀ بهبهان مربوط نمی‌شود و همگانی و عمومی است. در پژوهش اخیر، چند شعر از این کتاب انتخاب گردیده و پس از مطالعه­ و تحلیل محتوایی، اشعار از دیدگاه نقد اجتماعی نیز بررسی گردیده ­است. بر اساس طبقه ­بندی روش­ های تحقیق، این پژوهش به روش تحلیل محتوا و به شیوۀ کتابخانه ­ای انجام شده ­است. در بخش پایانی، نتیجه­ گیری و برداشت‌های پژوهنده ذکر ­شده ­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ابن حوقل، ابو­القاسم محمّدبن علی،(1366)، سفرنامۀ ابن حوقل(ایران در صوره ­­الارض ترجمه جعفر شعار، چاپ دوّم، تهران، انتشارات امیرکبیر. 
- جیهانی، ابوالقاسم بن احمد،(1368)، اشکال­ العالم، به اهتمام فیروز منصوری، تهران، شرکت به نشر، آستان قدس رضوی.
- حدّاد عادل، غلامعلی،(1377)، دانش­نامۀ جهان اسلام، چاپ اوّل، تهران، بنیاد دایرۀالمعارف اسلامی.
- خادمیون، علی،(1388)، اَفتو، مَهتو، آسارَه، چاپ اوّل، قم، انتشارات ظهور.
- سلطانی، عبّاس،(1388)، خیالت تا اَمی، چاپ اوّل، تهران، تالار کتاب.
- سیّد، سیّدمحمّد،(1385)، گَپِ سیّد، چاپ دوّم، آبادان، انتشارات حضرت ابوالفضل(ع).
- محمّدیان، خیرالله،(1386)، میرزا شوقی بهبهانی(مجموعه اشعار و شرح احوال و نقد آثار)،چاپ دوم، تهران، انتشارات اندیشۀ کهن.
- مصدر، م.ح،(1390)، ارجان و بهبهان در میان تاریخ، چاپ دوّم، تبریز، انتشارات احرار.
- نحوی، سیّدسیف­ الله،(1375)، سیمای بهبهان، سینای صالحان، چاپ اوّل، قم، انتشارات نهاوندی.
- هوسه، فردریک و بابن،(1364)، سفرنامۀ جنوب ایران، ترجمه و تعلیقات محمّدحسن خان اعتماد­السّلطنه، به کوشش میرهاشم محدّث، تهران، انتشارات دنیای کتاب.
- یاقوت حموی، شهاب­ الدّین ابی­ عبدالله،(1324 ه.ق.) ، معجم­ البلدان، تصحیح احمدبن­ الامین، مصر، مطبعه ­السّعادة.