توصیف و تحلیل شیوه های زبانی و فرا زبانی متهمان گویش شیرازی جهت اقناع در دادگاههای علنی شیراز: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری (زبان شناسی حقوقی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری رشته زبان‌شناسی همگانی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است، مطالعۀ تحلیل- توصیفی است که با هدف کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبان‌شناسی حقوقی جهت بررسی شیوه‌های اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاه‌های کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعد نمودن قاضی به کار برده‌اند. داده‌های پژوهش از 20 جلسۀ علنی دادگاه شهر شیراز جمع آوری شده‌ است که در مجموع 2112 جمله بوده است. از این میان، 654جمله متعلّق به وکلای مدافع،  351جمله مربوط به قاضی، 987 جمله متعلّق به متهمان و 120 جمله متعلّق به  شاکیان بوده است .در این پژوهش، جملاتی که متهمان به کار برده‌اند به لحاظ تحلیل شیوه‌های اقناع زبانی و فرا زبانی بررسی شده است. هم‌چنین، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این مسئله بوده است که چگونه کنش‌گران از دانش زبان‌شناختی (نحو، معنا شناسی ،کاربردشناختی،...) و فرا زبانی جهت اقناع یکدیگر بهره می‌گیرند. یافته‌های پژوهش  بیانگر آن است که متهمان جهت اقناع قاضی، بر شیوه‌های زبانی و راهبردهای کاربردشناسی، حذف، اظهار، نام‌دهی، برانگیختن احساسات قاضی، انکار جرم و هم‌چنین شیوه‌های فرازبانی از قبیل گریه یا سکوت در گفتمان دادگاه در حوزۀ زبان‌شناسی حقوقی  تأکید می‌ورزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کتاب‌ها
- آقاگل زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمانانتقادی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 -_____________(1391) .  زبانشناسی حقوقی (نظری و کاربردی)، چاپ دوم ، تهران: نشر علم.
--براون ،ادوارد ،(بی تا) ،یک سال در میان ایرانیان ،ترجمه ذبیح الله منصوری ،بی جا :کانون معرفت.
- رشیدی،ناصر (1391).تحلیل انتقادی گفتمان کتاب readers choice بر اساس چارچوب‌هاج و کرس، تهران: نشر سمت.
 
مقاله‌ها
-آقاگل زاده، فردوس(1384).«زبان‌شناسی قضائی( قانونی):رویکردی نوین در زبان‌شناسی کاربردی»، مجموعه مقالات نخستین همایش  انجمن زبان‌شناسی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- __________ (1391).«مطالعۀ تطبیقی شیوه بازنمائی کنشگران ایرانی و غربی در پروندۀ هسته‌ای ایران در رسانه‌های بین المللی)الگوی 2008ون لیوون(»،جستار‌های زبانی ،دورۀ 4 ،شماره 13،1-19.
-  داوودی، گیتی (1392)، «شیوه‌های اقناع»، نشریه علوم اجتماعی و رسانه، شماره 75، صص57-87.
- رستم پور ،سالومه  (1380) ،«لغات و اصطلاحات ماهیانه شیرازی در آثار سیمین دانشور» ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه (3) 43 ،صص37 - 39.
- فاموری ،مهدی (1392)،«چند نکته در گویش شیرازی امروزی »، فصلنامه ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین ، ش 4، صص 89 - 112.
- ماهیار نوایی ،یحیی(1344) ، «لهجه شیرازی تا قرن نهم هجری »، نشریه دانشگاه تبریز، ش 73 ، صص 77 -90
 
منابع انگلیسی
Austin,J.L.How to do theingd with woeds.oxfird university press,oxford 1962
Brown,G,Yule ,G,(1983).Discourse Anulysis,cambridg e:cambridg e university press
cotterill, janet. (2003). Language and power in court , new York , Palgrave mammilla n co.
coultard, Malcolm & Johnson , Alison. (2007). An Introducton to forensic finguistics: Language in Evidence. New York , Routledge.
Halmari, Helena and Virtanen , tuija. (2005). “persasion Across Genres: A linguistic approach” , USA , Philadelphia , john Ben janin publishing co
- Huckin, T.( 2002), "Textual silence and the discourse of homeless ness", Discourse and society 13(3), 347-372.
Havlamd (1946) .communication and persuasion new Haven :Yale university pters.
Hovland , C. I. , Lumsdaine , A. A., & Sheffield, F.D. (1553). Expeviments on mass communication. Prin ceton: Princeton univer sity press.
Hodeg .R.and kress,G(1996).languag  as Ideology .Great Britain :Red wood books.
MCMenamin , Gerald R. (2004). Forensic linguistics: Ad vances in forensic stylistics, USA, Florida, CRC press.
schane , Sanford and shny, Roger w. (2005). Language and the law , London: continuum.25
Turell , M.  and Gibbons, john. (2008). Dimension of forensic linguistics, USA, philadelhia , john Benjamin pubishing co.
Van leeuwen, T. (2008). Discourse and practice , ne Tools for critical Discourse Analysis. Ox ford university press.
Van Leeuw en,T.A.(1996)."The representation of secicl actors" In coldes –conlthard .C.R sm.coulthard (edso) , Teat and practices ,Reading in CDA     London :Routledye
Yule ,George (1996): The study of language(2nded.)uk: Cambridge university predd
Zimbardo,L(1991).social psychology