بازنمایی گروه اسمی در گویش معشوری و گروه‌های نقشی مربوط به آن بر پایۀ نظریۀ حاکمیت و مرجع‌گزینی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه زبان انگلیسی، واحدآبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی،گروه زبان انگلیسی،واحدآبادان،دانشگاه آزاد اسلامی،آبادان،ایران

چکیده

در دو دهۀ اخیر ارائۀ  نظریۀ گروه نقشی حرف تعریف در چگونگی تحلیل گروه اسمی تحول عمده­ای پدید آورده  است. برای نمونه مجموعه­ای از فرافکنی­های نقشی خاص در سطوح بالاتر از اسم به کار می­رود. در سطح بالاتر  از گروه اسمی در گویش معشوری، گروه های نقشی حرف تعریف و اضافه به کار می رود. گروه های نقشی  مربوط به اسم بر گروه اسمی هیچ گونه نقش معنایی، فرافکنی نمی کنند بلکه هرکدام ویژگی های نحوی خاصی را  به گروه اسمی می افزایند. گروه نقشی حرف تعریف، از راه ویژگی های نحوی خاص حروف تعریف، به گروه  اسمی ساخت و معنی مناسب اختصاص می دهد. گروه اضافه نیز از راه ویژگی نحوی اضافه و رابطه افزودگی،  گروه اسمی را گسترش می دهد. پژوهش حاضر، گروه­های نقشی مربوط به اسم را در گویش معشوری بررسی و توصیف می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The representation of Np and its related functional phrases in MD based on GB Theory

نویسندگان [English]

  • bahman gorjian 1
  • azadeh ebadi 2
1 .
2 .
چکیده [English]

In recent two decades, proposing Functional Determiner Phrase (FDP) has revolutionized the Noun Phrase(NP) analysis. For instance, a set of particular functional projections are used at levels upper than Noun. At levels upper than NP in Mashouri Dialect (MD), functional determiners and Ezafe Phrases are used. The functional phrases related to Noun did not project any semantic function, but each added particular syntactic properties to Noun Phrase. Functional Determiner Phrase added an appropriate meaning and structure to Noun Phrase through syntactic properties of determiners. Ezafe Phrase expanded the Noun Phrase through Ezafe syntactic properties and adjunction relations. This study described and explained the functional phrases related to Noun Phrase.The results showed that the functional phrases related to noun in MD were Determiner Phrase and Ezafe Phrase. The Ezafe Phrase was used at levels upper than Determiner Phrase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mashouri Dialect (MD)
  • Nonn Phrase (NP)
  • Determiner Phrase (DP)
  • Ezafe Phrase
  • Functional Phrase
کتاب­ها
- افشار، ایرج (1334)، کتاب شناسی زبان ها و لهجه های ایرانی، فرهنگ ایران زمین، دفتر اوّل، جلد سوّم.
- دبیرمقدم، محمد (1383) زبانشناسی نظری، پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران: سمت، ویراست دوم.
- راس، نیکلا (1332)، فهرست مآخذ زبان ها و لهجه های ایرانی، فرهنگ ایران زمین، دفتر اوّل، جلد اوّل.
- گلفام، ارسلان(1385) اصول دستور زبان، تهران: سمت
- Chomsky,N. (1957). Syntactic Structure. The Hague: Mouton
- Cowper, E. (1992). A Concise Introduction to Syntactic Theory. Chicago: The University of Chicago Press. 
- Haegeman, L. (1994). Introduction to Government and Biding Theory. Oxford: Blackwell.
- Radford, A. (1981). Transformational Syntax.Cambridge: Cambridge University Press.
- ________(2004). Minimalist Syntax.Cambridge: Cambridge University Press.
- Trask, R. L. (1991). A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. London: Routledge.
پایان ­نامه­ ها
-  آرمیده، مینا(1371). بررسی گروه اسمی گویش لری بختیاری مسجدسلیمان. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه تهران.
- ابراهیم پور، سیروس(1383).بررسی ساختمان گروه اسمی در گویش مازندرانی بر مبنای نظریه ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه تهران.
-   احمدی، بهزاد(1378). بررسی گروه اسمی در زبان کردی بر اساس نظریه حاکمیت و مرجع گزینی. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
- اسلامی، محرم(1373). توصیف وابسته های پسین در زبان فارسی بر مبنای نظریه ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه تهران.
-  جلالی کندلوسی، مرتضی (1383). بررسی ساختار گروه اسمی در گویش غرب مازندران بر اساس نظریه ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-  حاتمی عباد. علی اشرف (1375). بررسی گروه اسمی در گویش کردی کلیایی کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
- دادپناه، نغمه (1376). ساختار گروه اسمی در زبان فارسی بر مبنای ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-   سقلاطون، عباس علی (1373).بررسی گروه اسمی بر مبنای نظریه ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
-   سلیمی خورشیدی، علی(1385). بررسی ساختمان گروه اسمی در گویش مازندرانی بر اساس نظریه ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
- عبادی، آزاده (1388)، «گویش ماهشهری، بررسی اصول مرجع گزینی در آن بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی و بررسی عوامل انسجام بخش متنی در این گویش بر اساس چارچوب هلیدی و حسن (1976)»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس.
-عبدی، پروین(1389). توصیف گروه اسمی در گویش لری خرم آبادی. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه شهیدبهشتی.
-عطایی، افشین(1379). بررسی ساختمان گروه اسمی در گویش گیلکی بر اساس نظریه ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه تهران
-  فلاحی، احمد (1379) ساخت درونی گروه اسمی لری ملایری بر اساس نظریه ایکس تیره. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه تهران.
-  لبافان خوش، زهرا(1384) بررسی ساخت درونی گروه اسمی فارسی با توجه به سطح فرافکن وابسته های پسین. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه تهران
- مشکوه الدینی،مهدی (1375). توصیف گروه اسمی زبان فارسی از دیدگاه دستور زایشی.رسالۀ دکتری زبانشناسی.دانشگاه تهران
-    Abney,S.P. (1987). The English Noun Structure in its Sententional Aspect. Ph.D Dissertation. Massachuset Institute of Technology.