نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

چکیده

شهرستان داراب دارای گویشی خاص از متفرعات گویش­های جنوب غرب ایران است. بسیاری از واژه­ها و ضرب­المثل­هایی که در این گویش وجود دارد، از رنگ منطقه­ای برخوردارند. بیشتر آنها از عناصر ساده­ای تشکیل شده­اند که رنگ و بوی زندگی سادۀ­ قدیمی و فرهنگ و جغرافیا و طبیعت این منطقه در آن دیده می­شود. در این تحقیق شماری از این مثل­ها که بیشتر از طریق پژوهش میدانی جمع­آوری شده­اند، بررسی می­شوند. برخی از ضرب­المثل­های شهرستان داراب، بسیار ساده و به لهجۀ قدیمی شهرستان است. این امثال بیشتر به بیان مسائل اخلاقی و تربیتی می­پردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
کتاب­نامه
الف)کتاب­ها:
1. آقا حسینی، حسین و همتیان، محبوبه. (1394). نگاهی تحلیلی به علم بیان، چاپ اول، تهران: سمت.
2. پدرام، عبدالعلی. (1390)، فرهنگ لغات و اصطلاحات عامیانه داراب، چاپ اول، قم: مجمع ذخائر اسلامی.
3. تمیم­داری، احمد. (1390)، فرهنگ عامه، چاپ اول، تهران: فرهنگ عامه.
4. رستگار فسایی، منصور. (1372)، انواع شعر فارسی، چاپ اول، شیراز: نوید شیراز.
5. رضایی، عربعلی.(1382)، فرهنگ واژگان توصیفی ادبیات، چاپ اول، تهران: فرهنگ معاصر.
6. سهراب­نژاد، علی­محمد.(1392)، ضرب­المثل­های ایلام، چاپ دوم، ایلام: زانار.
7.صادقیان، ابوالحسن.(1395)، تاریخ اجتماعی داراب در عهد قاجار و پهلوی، چاپ اول، قم: مجمع ذخائر اسلامی.
8. محجوب، محمد جعفر.(1382)، ادبیات عامیانة ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، ج1، تهران: چشمه.
9. مقدسی، اقدس.(1394)، آداب و رسوم شهرستان داراب، چاپ اول، داراب: زبانکده کلام.
 
ب)مقاله­ها:
1. همایونی، صادق.( 1353). گوشه­هایی از آداب و رسوم مردم شیراز، شیراز: اداره کل فرهنگ و هنر فارس.
2.آقا حسینی، حسین. (1382). نقد و تحلیلی بر استعاره عنادیه در کتب بلاغی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره142، ص125-137
3.اکبـری بیـرق، حسـن. دباغ نیکـوخصلـت، رضـا. (1390). بررسـی ابعـاد فـرهنـگ عامیـانه و اقلیمی(فولکلور) در رمان سووشون سیمین دانشور، فصلنامة حوزة هنری استان سمنان، ش1. ص1-26
4.رادفر، ابوالقاسم. (1380). جلوه­های فرهنگ عامه در ادبیات فارسی، نشریة نامة فرهنگ، ش 39، ص158-153
5.روح الامینی، محمود. (1380). گسترة فرهنگ و فولکلور( ترانه­های محلی فارس صادق همایونی)، کتاب ماه هنر، ش 40-39. ص 9-6
6. وکیلیان، سید احمد. (1372). استاد انجوی و فرهنگ مردم، نشریة کلک، ش44-43، ص270-263.
 
ج) وبگاه اینترنتی:
1_ دستغیب، عبدالعلی،20/5/1394«ادبیات بومی چیست؟»کانون فرهنگی چوک،
.