بررسی نظام فعلی: فعل در گویش هندیجانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران.

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی،گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران. Email: Azadeh.

چکیده

گویش هندیجانی از گویش­های رایج در استان خوزستان است که اکثریت قریب به اتفاق مردم شهرستان هندیجان به آن تکلم می­کنند. از نظر رده­شناسی، گویش هندیجانی گویشی متعلق به خانوادۀ زبان­های ایرانی نو غربی می­باشد و به­دلیل وجوه اشتراک فراوانی که با گویش­های لری دارد، یکی از گونه­های آن به شمار می­آید. این مقالۀ توصیفی-تحلیلی کوششی است در زمینۀ شناخت و توصیف نظام فعلی گویش هندیجانی. داده­ها از طریق و مصاحبه با گویشوران میانسال تا کهنسال، بی­سواد تا کم­سواد و ضبط گفتار ایشان به­دست آمده و مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج با توجه به حداکثر بسامد کاربرد، استخراج گردیده­است. یافته­ها حاکی از آن است که در این گویش زمان دستوری برای بیان آینده وجود ندارد و برای بیان آن از مضارع اخباری استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افشار، ایرج، (1334)، کتاب­شناسی زبان­ها و لهجه­های ایرانی، فرهنگ ایران زمین، دفتر اوّل، جلد سوّم.
جهانگیری، نادر، (1378)، زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه، تهران، انتشارات آگاه.
راس، نیکلا، (1332)، فهرست مآخذ زبان ها و لهجه های ایرانی، فرهنگ ایران زمین، دفتر اوّل، جلد اوّل.
محبی بهمنی، حسن، (1384)، بررسی و توصیف زبان شناختی گویش مینابی، تهران، انتشارات سبزان.
مدرسی، یحیی، (1368)، درآمدی بر جامعه شناسی زبان، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 مشکوةالدینی، مهدی (1379)، دستور زبان فارسی بر پایه نظری گشتاری، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
 
شعبانی، غلامحسین (1384)، بررسی نظام آوایی و واژگان گویش هندیجان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
عبادی، آزاده، (1388)،گویش ماهشهری، بررسی اصول مرجع گزینی در آن بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی و بررسی عوامل انسجام بخش متنی در این گویش بر اساس چارچوب هلیدی و حسن (1976) ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس.
 
Chambers, J.K. & Trudgill, P. (1994), Dialectology: Cambridge University Press.
10. Crystal, D. (1992), An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages; Oxford: Basill and Blackwell.
11. Fromkin, V. & Rodman, R. (1988), An Introduction to Language. Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.