برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

مقالۀ حاضر به توصیف و تحلیل نمونه­هایی از فرایندهای واجی همگونی، درج و هماهنگی واکه­ای در ترکی قشقایی می­پردازد. داده­های مورد نیاز جهت انجام این تحقیق از طریق مصاحبه با 6 گویشور بومی در محدودۀ سنی 25 تا 60 سال جمع­آوری شده است. علاوه بر این از شمّ زبانی یکی از نگارندگان به عنوان گویشور بومی این گونۀ زبانی و هم­چنین از منابع مکتوب نیز در جمع­آوری داده­ها استفاده شده­است. داده­های ارائه شده در این تحقیق نشان می­دهد که فرایندهای همگونی، درج و هماهنگی واکه­ای از فرایندهای فعال در این گونه­ی زبانی به شمار می­روند. برخی از مهم­ترین نتایج این تحقیق عبارتند از: 1. در ترکی قشقایی در توالی واکه­ها در مرز تکواژ  غلت [j]  برای جلوگیری از التقای واکه­ها درج می­شود. 2. طی فرایند هماهنگی واکه­ای، واکه­ی پسوند جمع /lAr/ و پسوند نهی/mA/ با واکه­ی ستاک در مشخصه­ی پسین همگون می­شود. 3. در این گونه­ی زبانی همگونی در همخوان­های هم­محل تولید منجر به همگونی کامل و تشدید عارضی می­شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


* آرلاتو، آنتونی (1384). درآمدی بر زبان­شناسی تاریخی. ترجمه­ی مدرسی، یحیی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم­انسانی و مطالعات فرهنگی.
* کامبوزیا، عالیه ک . ز. (1385). واج­شناسی: رویکردهای قاعده بنیاد. تهران: سمت.
* مارتینه، آندره (1380). تراز دگرگونی های آوایی. ترجمه­ی هرمز میلانیان، تهران: انتشارات هرمس.
* مشکوﺓ الدّینی، مهدی(1370). ساخت آوایی زبان، چاپ دوم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
* مردانی رحیمی، اسدا... (1378). آتالار سؤزو: ضرب­المثل­های ترکی قشقایی. چاپ اول، شیراز: نوید شیراز.
* ........................................ (1380). آساناکلار: ترانه­های ترکی قشقایی. تهران: انتشارات نخل­های سرخ.
* ....................................... (1380). زبان ترکی قشقایی و شیوۀ نگارش آن. شیراز: راهگشا.
* .......................................... (1386). قاشقایی سؤزلوگو: فرهنگ لغات و اصطلاحات ترکی قشقایی. قم: انتشارات انصاری.
* ......................................... (1388). خودآموز زبان ترکی قشقایی. چاپ اول، قم: نگار اندیشه
Crystal, David (2003). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Fifth Edition, Oxford: Blackwell.         
Jahandideh, Hamid Reza (1998). A Description of Qashqai Turkish Dialect. Shiraz University:  LinguisticsDepartment.
Kenstowicz, Michael (1994) .Phonology in Generative Gramar. Oxford:Blackwell.

Malmkjar, Kirsten. (2002). The Linguistics Encyclopedia. 2nd ed, New York: Taylor & Francis e-Library.  

Odden, David (2005). Introducing Phonology. New York: Cambridge University Press.
Roach, Peter (2000).  English phonetics and phonology, A practical course, 3rd ed. Cambridge University press