زیبایی شناسی هنرهای قومی ایران؛ مبتنی بر قانون آمیختگی؛ نمونۀ سروده‌های قومی (با تاکید بر بختیاری)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده

هنرهای قومی ریشه در زمینه­ها و ادواری ناشناخته و مغفول دارد. هنرهای قومی ایران ویژگی­های مشخص زبانی و بیانی منحصر به­­فردی را که باید یک دورۀ هنری داشته باشد، داراست؛ یعنی مصادیق این دورۀ هنری با آنچه ما به عنوان هنرهای اسطوره­ای، هنرهای سنتی و هنرهای مدرن می­شناسیم، متفاوت است. با آنکه ذهنیت حاکم بر آن همان ذهنیت دنیای ابتدایی و اسطوره­ای­ است، فرم هنری آن با رمززدایی از جهان اسطوره­ای که تاریخش به سر آمده، قوام یافته است. «اصل یا قانون آمیختگی» که ساخت اساسی مستقر در ذهنیت ابتدایی و اسطوره­ای است، در تولید و بازتولید هنرهای قومی نقش اساسی دارد. اگر تاکید هم­ارزی در هنر اسطوره­ای بر معناست، در هنرهای قومی، اصل هم­ارزی بر محور انتخاب و مبتنی بر شکل بوده است. نظر در سروده­های قومی ایران، تاکید این اشعار بر نمودهای فرم­گرایانه و توجه دادن به اهمیت وجوه شکلی و فرمی را در جایگاه اولویت نخست نشان می­دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of Iranian ethnic art, based on participation law Examples ethnic songs (emphasis on Bakhtiari)

نویسنده [English]

 • hosein ebrahimi naghani
چکیده [English]

Ethnic art known by every title, whether "national" or "folk" is rooted in totality as ethnic arts career in Iran is unknown, the specific expression of the art in terms of the enjoyment of language and other courses Iran's art is distinctive.
The art and species mainly on searching and reflection "pure form" of art and aesthetic experience is based upon. Although the mentality of the early universe and legendary folk art is the same mentality, but because of the remnants of that comprise the art and aesthetics can be explained by many factors, calculation and evaluation. "Natural or legal fusion of" making initial, mythical mentality is essential in the production and reproduction of ethnic arts is essential.
In this paper, to set forth on the mentality of people in arts, form values ​​and salty mixed ethnic composition of unfamiliar words and spaces especially Bakhtiari people with perfect aesthetics and Formalistic approach is investigated

کلیدواژه‌ها [English]

 • ethnic art
 • ethnic poetry
 • participation method
 • Aesthetic
 • bakhtiyari
 • آدامز، لوری، (1390)، روش شناسی هنر، ترجمه علی معصومی، تهران، نشر موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
 • احمدی، بابک، (1380)، ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز.
 • احمدی، بابک، (1380)، حقیقت و زیبائی، تهران، نشر مرکز.
 • برول، لوسین لوی، (1390)، کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده، ترجمه یدالله موقن، تهران، انتشارات هرمس.
 • تودورف، تزوتان، (1385)، نظریه­ی ادبیات (متنهایی از فرمالیستهای روس)، ترجمه عاطفه طاهایی، تهران، نشر اختران،.
 • خودزکو، الکساندر، (1381)، ترانه های محلی ساکنان کرانه های جنوبی دریای خزر، ترجمه جعفر خمامی زاده، تهران نشر،  سروش.
 • رید، هربرت، (1374)، معنی هنر، ترجمه نجف دریابندری، ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 • رید، هربرت، (1352)، هنر و اجتماع، ترجمه سروش حبیبی ، تهران، انتشارات امیر کبیر.
 • رئیسی، داراب، (1375)، دوبیتی های بختیاری، شهرکرد، نشر ایل.
 • شیلر، فردریش، (1385)، آزادی و دولت فرزانگی، ترجمه محمود عبادیان، تهران، نشر اختران.
 • فالر، راجر و دیگران، (1386)، زبانشناسی و نقد ادبی، ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده، تهران، نشر نی.
 • فیشر، ارنست، (1386)، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی، ترجمه فیروز شیروانلو، تهران، انتشارات توس.
 • قنبری عدیوی، عباس (1391)، فولکلور مردم بختیاری، شهرکرد، نشر نیوشه.
 • کاسیرر، ارنست، (1378)، فلسفۀ صورت­های سمبلیک (جلد دوم: اندیشه ی اسطوره­ای)، ترجمه یدالله موقن، تهران، انتشارات هرمس.
 • کپس، جئورگی، (1382)، زبان تصویر، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، انتشارات سروش.
 • لینچ، دیوید (1350)، لوی استروس، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات خوارزمی.
 • مالینوفسکی، برانیسلاو، (1389)، سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی (ابتدایی‌ها)، ترجمه اصغر عسکری خانقاه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • مؤمنی، منصور (1384)، صد لیکو (سروده های بلوچی)، تهران، نشر مشکی.
 • نجفی، ابوالحسن (1378)، مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران، انتشارات نیلوفر.
 • نیوتن، اریک، (1377)، معنی زیبائی، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 • هاوزر، آرنولد (1363)، فلسفه تاریخ هنر، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران، انتشارات نگاه.
 • یونان، رسول (1387) صد آساناک (سروده های ترکی قشقایی)، نشر مشکی، تهران.