فعل در گویش دشتک فارس

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان شناسی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

4 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

دشتک یکی از روستاهای بخش درودزن از شهرستان مرودشت استان فارس است. گویش دشتکی از گویش­های متعلق به به شاخۀ زبان‌های ایرانی جنوب غربی است. پژوهش حاضر به­تحلیلی توصیفی از داده­هایی می­پردازد که به صورت میدانی جمع­آوری شده­است. در گویش دشتکی، در برخی افعال، شناسه به جای آمدن در آخر فعل، در ابتدای فعل آورده می‌شود. شناسه‌ها در فعل‌های مختلف، تفاوت آوایی دارند. در صرف فعل زمان آینده، برخلاف فارسی معیار که فقط قسمت اول فعل صرف می‌شود، گویشور دشتکی هر دو قسمت فعل آینده را صرف می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Verb role in Dashtak dialect in Fars

نویسندگان [English]

  • zahra dorostkar 1
  • bita ghasemi 2
  • abdolkhalegh falahi 3
  • parviz sheibani 4
چکیده [English]

Dashtak is one of the villages of Dorodzan area in Marvdasht city of Fars Province. The Dashtak dialect is one of the dialects of Southeast of Iran. This paper descriptively analyse the data in the form of case study. In Dashtak dialect, in some verbs, the indicator comes at the beginning of the verb instead of at the end of the verb. The indicators in various verbs have phonetic differences. In future verb tense, in contrast to Persian language in which the first part of the verb is pronounced the Dashtaki dialect pronounced two parts of the future verb

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars province
  • Dashtaki dialect
  • verb
  • indicator
۱. باقری، مهری، (۱۳۸۴)، تاریخ زبان فارسی، چ۱۰، تهران: قطره.
۲. ــــــــــــ ، (۱۳۸۶)، مقدمات زبان‌شناسی، چ۱۰، تهران: قطره.
۳. جانی، ابراهیم، (۱۳۹۲)، «توصیف زبان‌شناختی گروه اسمی در گویش لُری کامفیروز»، شیراز، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی.
۴.حسینی فسایی، میرزاحسن، (۱۳۸۲)، فارسنامۀ ناصری، ج۲، چ۳، به‌تصحیح و تحشیۀ منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
۵ .دبیرمقدم، محمد، (۱۳۸۷)، «زبان، گونه، گویش، لهجه: کاربردهای بومی و جهانی»، مجلۀ ادب‌پژوهی، ش۵، تابستان و پاییز، ص۹۱تا۱۲۸.
۶. سامارین، ویلیام، (۱۳۸۷)، زبان‌شناسی عملی [راهنمای بررسی گویش‌ها]، چ۲، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۷. فلاحی، محمدهادی، (۱۳۸۷)، «بررسی آواشناختی واج‌شناختی گویش دشتکی»، نشریۀ مطالعات ایرانی، س۷، ش۱۳، بهار۱۳۸۷، ص۱۵۹تا۱۸۰.
۸. گلفام، ارسلان، (۱۳۸۵)، اصول دستورزبان، تهران: سمت.
۹. گودرزی، سمیه، نسترن توکلی، (۱۳۹۲)، «بررسی افعال درگویش لُری دشمن‌زیاری (شهرستان ممسنی)»، شیراز، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی.
۱۰‌. مشکوةالدینی، مهدی، (۱۳۸۸)، سیر زبان‌شناسی، چ۵، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد