توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

فارسی فیروزآبادی، از گروه گویشهای جنوب غربی است که تاکنون تحقیقی در بارۀ آن انجام نگرفته است و اثری نوشتاری از آن موجود نیست و امکان فراموشی آن به علل مختلف وجود دارد.
   ساختار فعل در فارسی فیروزآبادی همانند فارسی معیار است و وجه اختلاف آن در تفاوت آوایی، واژگانی و شناسه های برخی از افعال به ویژه گذشته نقلی است. در مقاله حاضر، فعل در فارسی فیروزآبادی از دیدگاه های زیر بررسی شده است : 1.ستاک حال و گذشته، 2.ساختار مصدر، 3. ساختار اسم مفعول، 4. وندهای تصریفی، 5. فعل از نظر زمان، 6. فعل از نظر جهت، 7. فعل های کمکی، 8.. فعل از نظر معلوم و مجهول، 9. فعل اسنادی،10. افعال پی بستی، 11. فعل از نظر ساخت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Description of Verb in Firuzabadi Dialect

نویسنده [English]

  • rooh angiz karachi
چکیده [English]

The Firuzabadi dialect is spoken by inhabitants of Firuzabad , a town located in Fars province. In this paper, the verb, structure, tense, conjugation, subjunctive, and imperative, etc. have been described and other subjects of this dialect need more investigations. This study has showed there are some differences in the verb (words, sound change, ending and affixation) between Firuzabadi and Persian dialects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firuzabadi Dialect
  • South West Iranian Dialect
  • Grammer
  • Verb. 
۱. ارژنگ، غلامرضا (1374).  دستور زبان فارسی امروز، تهران: قطره.                                                                           
۲. باطنی، محمدرضا (1364). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.                                           
۳.  کلباسی، ایران (1370).  فارسی اصفهانی، تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
۴. کلباسی، ایران (1373).  گویش کلیمیان اصفهان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۵. مقیمی، افضل (1381). «فعل در گویش مردم روستای بایگان»، تهران: نخستین همایش ملی ایران‌شناسی.
۶. وحیدیان کامیار، تقی (1383). دستور زبان فارسی1، تهران: سمت.