بهبهانی، گویش یا لهجه؟ (بررسی ساختار صرفی فعل در زبان محلی بهبهانی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن بوده که با مورد بررسی قرار دادن زبان محلی بهبهانی مشخص گردد که این زبان محلی از دیدگاه زبان شناسی در کدام یک از دو گروه گویش یا لهجه قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از تعاریف مربوطه در این زمینه و استفاده از نتایج بررسی های پیشین که در این گویش صورت گرفته است، ساختار صرفی افعال برای زمان های مختلف در این گویش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که این زبان محلی گرچه در ساختار اصلی جملات از قوانین و الگوهای زبان فارسی معیار پیروی می کند؛ اما در لایه صرف افعال متفاوت بوده و دارای قوانین مختص خود است. طبق نتایج بدست آمده از تحقیق چنین نتیجه گیری شد که این زبان محلی از نظر زبان شناسی در گروه گویش های زبان فارسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. راستی بهبهانی، امین (1388). گویش بهبهانی، دستور صرفی واژگان معمول، تهران: طرح و اجرای کتاب.
 
2. Fromkin, Victoria & others (2007). An Introduction to Language, United States: Thomson.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Ergative_language.
5. Yule, Gorge (1996). The Study of Language: An Introduction, Tehran: Yadegar