بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 کارشناس ارشد مردم شناسی

چکیده

این  مقاله با موضوع «بررسی مردم شناختی ویژگیهای فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان» بر آن است تا با الهام ازنظریه های مردم شناسی  همچون «تطور گرایی» ، «اشاعه گرایی»، «کارکرد گرایی»، «ساختارگرایی» و «زبانشناسی ساختاری»، «فرهنگ و شخصیت»، «اسطوره شناسی» به تدوین چارچوب نظری و تبیین مردم شناختی ضرب المثل ها در کرمان  پرداخته و کلیه اطلاعات گردآوری شده از طریق روش میدانی و تکنیک مشاهده مشارکتی با محوریت موضوع، اهداف وسوالات  را تحلیل محتوی نموده تا بدین وسیله به سوالات تحقیق پاسخ داده شود. در این مقاله اجزائ ساختاری و کارکردهای ضرب المثلهای کرمانی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته و سپس از مردم نگاری در سطح «توصیف» به مردم شناسی در سطح «تبیین» ضرب المثل ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-         ابریشمی، احمد (1377). مثل‌شناسی و مثل نگاری، تهران: انتشارات زیور.
-         انجوی شیرازی، ابوالقاسم (1371). گذری و نظری در فرهنگ مردم، تهران: انتشارات اسپرک.
-         آرین‌پور، امیرحسین (1381). جامعه‌شناسی هنر، تهران: انتشارات خوارزمی.
-         پاشا مقیمی‌زاده، رضا (1382).  توصیف زبانشناختی ساختمان واژهدر گونۀ کرمانی، کرمان: انتشارات مرکز کرمان‌شناسی.
-         جوانمرد، کمال (1379). «ضرورت باز‌شناسی کارکردهای مطالعاتی اساطیر»، فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، ش3، صص 72-65.
-         جوانمرد، کمال (1382). «رهیافتی بر مشاهده مشارکتی در تحقیقات کیفی» ش۱۳، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ص6.
-         جوانمرد، کمال (1382). «چشم‌اندازی به نظریۀ مردم‌شناختی تایلر»، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد آشتیان، ش۱۳، صص۵۲-۳۷.
-         دوستی، شهرزاد (1386). «فولکلور زندگی‌نامۀ یک ملت»، فصلنامۀ فرهنگ مردم ایران، ش۹،ص17.
-         ذوالفقاری، حسن (1386). «مسائل اجتماعی در ضرب‌المثل‌های فارسی»، فصلنامۀ نجوای فرهنگ، ش۷، صص24-15
-         روح الامینی، محمود (1379).  مبانی انسان‌شناسی گرد شهر باچراغ، تهران: نشر عطار.
-         رنجبر، محمود [و هدایت ستوده] (1389).  مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران، تهران: انتشارات ندای آریانا.
-         ریویر،کلود (1379). درآمدی بر انسانشناسی، ترجمۀ ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
-         ستوده، غلامرضا (1375). مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، تهران:  انتشارات سمت.
-         فالک، جولیا (1372). زبان‌شناسی و زبان، ترجمۀ خسرو غلامعلی‌زاده، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-         فکوهی، ناصر (1381). تاریخ‌اندیشه‌ها و نظریه‌های انسانشناسی، تهران: نشر نی.
-         عسگری خانقاه، اصغر (1373). مردم‌شناسی روش، بینش و تجربه،  تهران: نشر شب‌تاب.
-         اگبرن و نیمکف (1357). زمینۀ جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         مرادی، عیسی (1387). ترانه ها، زبانزدها و فرهنگ عامۀ مردم کرمان،کرمان: انتشارات مرکز کرمان‌شناسی.
-         معین‌الدینی، مریم (1381). تحلیل مضامین اجتماعی ضربالمثل‌های رایج درکرمان، کرمان: انتشارات مرکز کرمان‌شناسی.
-         یوسفی‌زاده، محمدعلی (1369). نظریه‌ها و مکاتب مردمشناسی، جزوۀ درسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.