بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 کارشناس ارشد مردم شناسی

چکیده

این  مقاله با موضوع «بررسی مردم شناختی ویژگیهای فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان» بر آن است تا با الهام ازنظریه های مردم شناسی  همچون «تطور گرایی» ، «اشاعه گرایی»، «کارکرد گرایی»، «ساختارگرایی» و «زبانشناسی ساختاری»، «فرهنگ و شخصیت»، «اسطوره شناسی» به تدوین چارچوب نظری و تبیین مردم شناختی ضرب المثل ها در کرمان  پرداخته و کلیه اطلاعات گردآوری شده از طریق روش میدانی و تکنیک مشاهده مشارکتی با محوریت موضوع، اهداف وسوالات  را تحلیل محتوی نموده تا بدین وسیله به سوالات تحقیق پاسخ داده شود. در این مقاله اجزائ ساختاری و کارکردهای ضرب المثلهای کرمانی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته و سپس از مردم نگاری در سطح «توصیف» به مردم شناسی در سطح «تبیین» ضرب المثل ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Cultural and Geographical Features in Kerman Proverbs

نویسندگان [English]

  • kamal javanmard 1
  • mahnaz najib zadeh 2
چکیده [English]

This article "the study of cultural and geographical features in Kerman proverbs" tries to set the theoretical bases of the research on Kerman proverbs considering ethnological theories like: "evolutionism", "diffusionism", "functionalism", "structuralism", "structural linguistic", "Culture and personality", "mythology" and all the gathered data have been analyzed in content through the field of study and the cooperative observation technique around the subject and goals to answer the research questions. In this article, the structural components and the functions of Kerman proverbs have been studied and analyzed from the level of description in ethnography to the level of explanation in ethnology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folklare
  • culture
  • Dialect
  • proverb
  • symbol
-         ابریشمی، احمد (1377). مثل‌شناسی و مثل نگاری، تهران: انتشارات زیور.
-         انجوی شیرازی، ابوالقاسم (1371). گذری و نظری در فرهنگ مردم، تهران: انتشارات اسپرک.
-         آرین‌پور، امیرحسین (1381). جامعه‌شناسی هنر، تهران: انتشارات خوارزمی.
-         پاشا مقیمی‌زاده، رضا (1382).  توصیف زبانشناختی ساختمان واژهدر گونۀ کرمانی، کرمان: انتشارات مرکز کرمان‌شناسی.
-         جوانمرد، کمال (1379). «ضرورت باز‌شناسی کارکردهای مطالعاتی اساطیر»، فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، ش3، صص 72-65.
-         جوانمرد، کمال (1382). «رهیافتی بر مشاهده مشارکتی در تحقیقات کیفی» ش۱۳، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ص6.
-         جوانمرد، کمال (1382). «چشم‌اندازی به نظریۀ مردم‌شناختی تایلر»، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد آشتیان، ش۱۳، صص۵۲-۳۷.
-         دوستی، شهرزاد (1386). «فولکلور زندگی‌نامۀ یک ملت»، فصلنامۀ فرهنگ مردم ایران، ش۹،ص17.
-         ذوالفقاری، حسن (1386). «مسائل اجتماعی در ضرب‌المثل‌های فارسی»، فصلنامۀ نجوای فرهنگ، ش۷، صص24-15
-         روح الامینی، محمود (1379).  مبانی انسان‌شناسی گرد شهر باچراغ، تهران: نشر عطار.
-         رنجبر، محمود [و هدایت ستوده] (1389).  مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران، تهران: انتشارات ندای آریانا.
-         ریویر،کلود (1379). درآمدی بر انسانشناسی، ترجمۀ ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
-         ستوده، غلامرضا (1375). مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، تهران:  انتشارات سمت.
-         فالک، جولیا (1372). زبان‌شناسی و زبان، ترجمۀ خسرو غلامعلی‌زاده، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-         فکوهی، ناصر (1381). تاریخ‌اندیشه‌ها و نظریه‌های انسانشناسی، تهران: نشر نی.
-         عسگری خانقاه، اصغر (1373). مردم‌شناسی روش، بینش و تجربه،  تهران: نشر شب‌تاب.
-         اگبرن و نیمکف (1357). زمینۀ جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         مرادی، عیسی (1387). ترانه ها، زبانزدها و فرهنگ عامۀ مردم کرمان،کرمان: انتشارات مرکز کرمان‌شناسی.
-         معین‌الدینی، مریم (1381). تحلیل مضامین اجتماعی ضربالمثل‌های رایج درکرمان، کرمان: انتشارات مرکز کرمان‌شناسی.
-         یوسفی‌زاده، محمدعلی (1369). نظریه‌ها و مکاتب مردمشناسی، جزوۀ درسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.