مقدمه ای بر واجشناسی گویش نایینی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

چکیده

 گویش نایینی یکی از گویش های رایج درناحیه ی مرکزی ایران وجزو شاخه ی شمالغربی زبان های ایرانی است که در شهرستان نایین استان اصفهان(ماد بزرگ روزگار باستان) رواج گسترده ای دارد.دانشمندان اروپایی نخستین پژوهش های زبانشناختی درباره ی این گویش را درسده ی نوزدهم میلادی انجام دادند(آمده کری-١٨٩٦م.، ویلهلم گایگر، ولادیمیر ایوانف، اسکارمان و کارل هدنک-١٩٢٦م.). پژوهشگران ایرانی تا کنون به بررسی زبانشناختی این گویش نپرداخته اند. هدف از نگارش این مقاله توصیف ساختمان واجی گویش نایینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to phonemic in Nayini Dialect

نویسنده [English]

  • seyed hasan poor abedi naeini
چکیده [English]

Nâyini is widely spoken in Nâyin and its adjacent regions of Isfahan province, central Iran which belongs to the North-West branch of the Iranian languages family
A number of European scholars primarily studied the Nayini Dialect such as A. Kerry (1896), V. Ivanov (1926), W.Geiger, O.Mann and C.Hadank. Among Iranian researchers M.Sotudeh (1986/1365) compiled
a dictionary of Nâyini Dialect The researcher’s aim is to extract Nâini phonemes, and thereafter to describe the phonological structure of Nâyini based on a contrastive analysis using minimal pairs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nâyini dialect
  • Phonology
  • phonological structure
١. پورعابدینایینی (۱۳۷۲).سیدحسن،بررسیگویشنایینی (توصیفکلی)، پایان‌نامه در رشتۀ زبان‌شناسی همگانی.
٢. ثمره، یدالله (۱۳۶۴).آواشناسیزبانفارسی،آواهاوساختآواییهجاها،تهران: مرکزنشردانشگاهی.
۳. جامعنایینی،محمدتقی (۱۳۸۳).ویژگی‌هایزبانمحلینایین،دستورزبانوضرب‌المثل‌ها،اصفهان: مهرقائم.
۴. ستوده،منوچهر (۱۳۶۵).فرهنگنایینی،تهران: مؤسسهمطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.
٥. صادقی،علی‌اشرف (۱۳۶۷).«فرهنگنایینی؛نقدومعرفیکتاب»،مجلـۀزبانشناسی،س3، ش2، ص119تا127 .
۶. کیانی،محمدیوسف (۱۳۶۵).شهرهایایران،تهران: وزارتفرهنگوارشاداسلامی.[DU1] 
٧. معین،محمد (۱۳۶۴).فرهنگفارسی، چ7،تهران: امیرکبیر.
 [DU1]در کتابخانه ملی آمده است: نشر جهاد دانشگاهی، 1366.