بررسی ریشه شناختی - تطبیقی چند واژه ی لری بویراحمدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان شناسی

چکیده

روش پژوهش، به دو شیوة میدانی و کتاب‌خانه‌ای است. در شیوة میدانی، اگرچه نگارنده، خود، گویش‌ورِ این گویش است، برای اطمینان از صحت تلفظ واژه‌ها، آن‌ها را در گفت‌و‌گو با افراد سالخورده و بی‌سواد، بازخوانی و ثبت کرده و در شیوة کتاب‌خانه‌ای، با مراجعه به منابع اصلی و معتبر، این کار را به‌سامان رسانده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. آل‌بوغبیش، منیژه (1383). «بررسی واژة noqri»، مجلة فرهنگ، س17،‌ ش1و2، ص1.
2. اشرفی خوانساری، مرتضی (1383). گویش خوانساری،‌ تهران: ‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3. ایزدپناه، ‌حمید (1363). فرهنگ لری، تهران: آگاه.
4. برهان، محمدحسین‌بن‌خلف (1357). برهان قاطع، به‌اهتمام محمد معین، ج2و4، تهران: امیرکبیر.
5. بیکس، رابرت استون پل (1389). درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی زبان‌های هندواروپایی، ترجمة اسفندیار طاهری، ‌تهران:‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
6 رجایی بخارایی، احمدعلی (1375). لهجة بخارایی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
7. رضایی، جمال (1377). بررسی گویش بیرجند، ‌تهران: هیرمند.
8. زمرّدیان، رضا (1368). بررسی گویش قاین،‌ مشهد: آستان قدس رضوی.
9. سروشیان، جمشید سروش (۱۳۵۶) فرهنگ بهدینان، تهران: دانشگاه تهران.
10. سلامی، عبدالنبی (1383). گنجینة گویش‌شناسی فارس، ج1، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
11. سلامی، عبدالنبی (1384). گنجینة گویش‌شناسی فارس، ج2، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
12. سلامی، عبدالنبی (1385). گنجینة گویش‌شناسی فارس، ج3، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
13. سلامی، عبدالنبی (1388). گنجینة گویش‌شناسی فارس، ج5، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
14. سلامی، عبدالنبی (1390). گنجینة گویش‌شناسی فارس، ج6، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
15. شکری، گیتی (1385). گویش‌ رامسری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
16. علمداری، مهدی (1384). گویش دماوندی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
17. فره‌وشی، بهرام (1358). فرهنگ فارسی به پهلوی، تهران: ‌دانشگاه تهران.
18. کراچی، روح‌انگیز (1390). فارسی فیروزآبادی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
19. کلباسی،‌ ایران (1362). گویش کردی مهابادی، تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
20. کلباسی،‌ ایران (1370). فارسی اصفهانی، تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
21. کلباسی،‌ ایران (1373). گویش کلیمیان اصفهان (یک گویش ایرانی)، تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
22. مقیمی، افضل (1385). بررسی گویش گورکانی (گویش مردم روستای بایگان فیروزآباد)، تهران،: روزنگار.
23. مکنزی، دی.ان (1373). فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمة مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
24. منصوری، یدالله (1384). بررسی ریشهشناختی فعل‌های زبان پهلوی (فارسی میانة زردشتی)، تهران:‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
25. همایون، همادخت (1371). گویش افتری، تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
26. هورن، پل و هایزیش هوبشمان (۱۳۵۶). اساس اشتقاق فارسی، ترجمة جلال خالقی مطلق، ج1، تهران: بنیاد فرهنگ ایران
Bartholomae، Christian، 1904، Altiranisches Worterbuch، Berlin.
Boyce، Mary، 1977، A word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian and، Leiden.
Hübsch mann، H. ، 1895، Persische studie، strassburg.
Mackenzie، David Neil، 1974، Aconcise Pahlavi Dictionary، London: Oxford University Press.
Nyberg، Henrik Samuel، 1974، A manual of pahlavi، Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Reichelt، Hans، 1911، Avesta reader (Text، notes، glassery and index)، strassburg: Trubner