برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان فارسی

چکیده

محور تحقیقات فرهنگ مردم، شیوه ی زندگی، آداب و رسوم، باورها، موسیقی و ادبیّات
است و در این میان ادبیّات عامیانه که روح هنری هر ملّتی است شامل عناصری همچون
ررب الم ل، چیستان، ترانه، متل، تم یل، اشدار محلی و شدر کار است. شدر کار نسخه ی
خوانای احساسات سرایندگان و چگونگی محیط کار آن ها است و اشدار خوانندگان در
حین انجام کار که به تور انفرادی یا جمدی خوانده می شود بیانگر ورع مدیشت،
دلتنگی ها، رن ها، آمای و آرزوها، عشق ها و نیایش ها است. در این مقاله قصدمان مدرفی
جامده ی بختیاری و اشدار عامیانه ی آنان به خصوص اشداری است که مردم بختیاری در
حین انجام کار درو به شکل آهنگینی می خوانند. روش جمع آوری اتلاعات به صورت
کتابخانه ای، اینترنتی و تحقیقات میدانی صورت پذیرفت و حوزه مکانی جمع آوری
اتلاعات میدانی استان های خوزستان و چهار محای و بختیاری بود که توایفی از ایل
بختیاری در آن جا به صورت دائم یا به شیوه ی کوچندگی زندگی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Farming, the songs of reap of the Bakhteyary Society

نویسنده [English]

 • mandana jamshidian
چکیده [English]

 
This study investigated the culture, the way of living, beliefs,
traditions, music, and the literature in the Bakhteyary society. The
colloquial literature which is the spiritual art of any nation includes
proverbs, riddle, songs, allegory, local poetry and work poem. The
work poem consists of the singer emotions and the circumstance of
the work position. The poems of the singers while they are
working lonely or together indicate the people life situation, their
pains, sorrow, wishes, loves and their praise. This article aims to
introduce the Bakhteyary society and their poetry specially when
they are reaping and they sings tonic, to collect data the internet,
library and the people were used in the Khozestsn and Chahar
Mahale Bakhteyary provinces where the bakhteyary tribes are
living in the form of migration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bakhteyary society
 • people culture
 • colloquial literature
 • reap poem work
 1. ابطحی، علیرضا (1384)، نفت و بختیاری‌ها، چاپ نخست، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 2.  احمد پناهی سمنانی، محمد(1369)، شعر کار در ادب فارسی، تهران، چاپ اول، مؤلف.
 3. حسینی، بیژن (1376)، اشعار و ترانه‌های مردمی بختیاری، اصفهان، چاپ اول، انتشارات شهسواری.
 4. حنیف، محمد(1386)، «آواهای کار اقوام و همبستگی ملی»، فرهنگ مردم ایران،  شماره11.
 5. دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت نامه، تهران، چاپ دوم از دوره جدید، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 6. دوبد، کلمنت آگوستوس بارون(1371)، سفرنامه لرستان و خوزستان، ترجمه محمدحسین آریا، تهران، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 7. صفری، ظاهری، جهانگیر، ابراهیم( پائیز و زمستان1388 )، «بررسی ترانه‌های کار در عشایر بختیاری»، فصلنامه فرهنگ مردم، شماره31.
 8. فرهادی، مرتضی، بهار و تابستان (1379)، « ترانه‌های کار، کار آواهای از یاد رفته کارورزان و استاد کاران ) »، فصلنامه علوم اجتماعی،  ش 12-11.
 9. کرزن، جرج ناتانیل (1362)، ایران و قضیه ایران، ترجمه غ وحید مازندرانی، تهران، جلد دوم، چاپ دوم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی.
 10. مصاحبه حضوری: 1- محمد رضا خواجه ـ خوزستان ـ باغملک ـ بارانگرد 2-دوست محمد خیری- چهارمحال و بختیاری ـ کوهرنگ ـ چمن گلی 3- حمید پور مهدی ـ خوزستان ـ لالی
 11. هالیدی، رزینک(1369)، فیزیک، ترجمه مهدی گلشنی و ناصر مقبلی، تهران، روز.
 12. همایونی، صادق (1371)، فرهنگ مردم سروستان، مشهد، چاپ دوم، انتشارات آستان قدس رضوی.
 13. والدروزیمانسکی، مارک دیتمن ریچارد(1370)، حرارت و ترمودینامیک، تهران، ترجمه حسین توتون‌چی، حسن شریفیان عطار و محمّدهادی هادی‌زاده، مرکز نشر دانشگاهی.