ادبیات و زبان های محلی ایران زمین (IRLL) - مقالات آماده انتشار