شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1399، صفحه 1-125 
2. ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی

صفحه 21-42

مروارید جزائی؛ محمدرضا اروجی؛ بهزاد رهبر؛ سکینه جعفری