موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات خراسان
تعداد مقالات: 7
4. فراهنجاری گویشی و سبکی در 250 غزل از دیوان شمس

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-14

خدابخش اسدالهی؛ منصور علیزاده


5. بررسی تطبیقی درون‌مایۀ نفرین در دوبیتی‌های محلّی خراسان و مازندران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 31-50

مهدی ماحوزی؛ محمود طاووسی؛ ویدا ساروی


6. بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 125-170

ایران کلباسی؛ مهشید سلیمانی


7. بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 31-56

محمدرضا پهلوان نژاد؛ حسین نجاتیان