کلیدواژه‌ها = گویش
تعداد مقالات: 15
1. ذال معجمه در گویش محلۀ ناساگ شهر گراش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-85

10.30495/irll.2020.677877

مصطفی سعادت؛ کتایون نمیرانیان


4. واج شناسی گویش کُرُشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-135

نظام عمادی


7. ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-60

معصومه سمیعی زاده


8. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر


9. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار


13. بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-60

کمال جوانمرد؛ مهناز نجیب زاده


14. توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 99-124

روح انگیز کراچی