کلیدواژه‌ها = گویش
تعداد مقالات: 14
1. دستگاه صرف فعل در لهجۀ طرقی از گویش راجی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-28

مژگان اصغری طرقی


3. واج شناسی گویش کُرُشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-135

نظام عمادی


6. ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-60

معصومه سمیعی زاده


7. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر


8. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار


11. بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-60

کمال جوانمرد؛ مهناز نجیب زاده


12. توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 99-124

روح انگیز کراچی