نویسنده = وحید مبارک
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-49

10.30495/irll.2020.677870

فرشاد اسکندری شرفی؛ ستایش فتاحی؛ وحید مبارک