نویسنده = عسکر سیادت
تعداد مقالات: 1
1. ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی کوهمرۀ نودان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-104

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ عسکر سیادت