نویسنده = علی اصغر رستمی ابوسعیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی