نویسنده = عطیه کامیابی گل
تعداد مقالات: 1
1. برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونۀ کرمانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-100

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ عطیه کامیابی گل