نویسنده = فاطمه میر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی صرف فعل در گویش قاینی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 129-149

10.30495/irll.2021.566785.1217

صدیقه سادات مقداری؛ خدیجه عاملی


2. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر