نویسنده = سید حسین طباطبایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 81-96

سید حسین طباطبایی؛ سمیه سادات طباطبایی


2. بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 105-124

سید حسین طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمد رضایی