نویسنده = سید آرمان حسینی آب باریکی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-24

سید آرمان حسینی آب باریکی؛ فرزانه مظفریان