نویسنده = عباس قنبری عدیوی
تعداد مقالات: 1
1. گونه ی ترانه در ادبیّات عامّه ی بختیاری

دوره -1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 143-168

عباس قنبری عدیوی