تعداد مقالات: 172
51. بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-60

کمال جوانمرد؛ مهناز نجیب زاده


53. روایتی دیگر از داستان نوفل و مجنون (بر پایه نوفلنامه کردی گورانی از میرزا شفیع)

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 59-98

آرمان حسینی آب باریکی؛ سعید مهدی فر


57. رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-58

والی رضایی؛ محمد خیرخواه


58. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار


60. ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-60

معصومه سمیعی زاده


61. نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-66

والی رضایی؛ سید غیاث الدین رضویان


62. وزن در منظومۀ ترکی‌آذربایجانی «اصلی و کرم»

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-60

محمد رضی نژاد؛ نادر رسولی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی


63. بررسی تطبیقی درون‌مایۀ نفرین در دوبیتی‌های محلّی خراسان و مازندران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-50

مهدی ماحوزی؛ محمود طاووسی؛ ویدا ساروی


64. کارکرد پسوندهای « َـ ک » و « ـ وک » در منطقۀ مهارلوی شیراز

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-62

اکبر صیادکوه؛ سعید خسروپور


65. بررسی و توصیف زبان‌شناختی انواع ضمیر در گویش لری کامفیروز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-62

پریسا داوری؛ ابراهیم جانی


66. بررسی عشق و عاشقی در ترانه‌های عامیانۀ بندری هرمزگان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 75-102

سهراب سعیدی؛ سید برزو جمالیان زاده


67. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در سروده های بومی کرمانی شهرستان شهربابک

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-70

فاطمه ریاحی؛ عطامحمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


69. نگاهی به تشبیه در دیوان شاکه و خان‌منصور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-52

مسعود باوان پوری؛ وحید سجادی فر؛ سکینه آزادی


73. درآمدی بر بررسی تاریخی واژه های جهرمی

دوره -1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 69-94

مهدی رضایی؛ رها زارعی فرد


75. چند نکته در گویش شیرازی امروز

دوره -3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 89-112

مهدی فاموری