آمار مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 398
تعداد مقالات رد شده 204
تعداد مقالات پذیرفته شده 124
درصد پذیرش

31

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

 • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود.
 • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم  تعارض منافع و ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
 • در صورت داشتن مشکل یا پرسش ضروری، از طریق پست الکترونیکی نشریه به آدرس adabemahali@gmail.com اقدام فرمایید یا با شماره مدیر داخلی نشریه(09108415618) تماس بگیرید. 

 •   در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی،
  از سامانۀ مشابه یاب سمیم نور استفاده می شود. 
 •     

         

 • عنوان                                   ادبیات و زبان های محلی ایران زمین
 • نوع اعتبار                               نشریۀ علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                             فصلنامه
 • آخرین رتبه در ارزیابی وزارت علوم    ب
 • آخرین رتبه در ارزیابی دانشگاه آزاد     94 +A
 • نوع داوری                              دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                  4 ماه
 • زبان نشریه                             فارسی (چکیده: انگلیسی) 
 • قالب انتشار                             چاپی- الکترونیک
 • نوع دسترسی                           رایگان (تمام متن)
 • هزینه بررسی و انتشار                 دارد
 • دسته بندی موضوعی                 دارد  

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط