آمار مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 414
تعداد مقالات رد شده 213
تعداد مقالات پذیرفته شده 127
درصد پذیرش

31

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

 • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود. در مقالات مستخرج از رساله،استاد راهنما نویسندۀ مسئول مقاله است.
 • لازم است نویسنده مسئول مقاله در ثبت کردن نام و مشخصات خود و دیگر نویسندگان در سامانه دقت فرماید؛ چون پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن یا اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.
 • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم  تعارض منافع و ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
 • در صورت داشتن مشکل یا پرسش ضروری، از طریق پست الکترونیکی نشریه به آدرس adabemahali@gmail.com اقدام فرمایید یا با شماره مدیر داخلی نشریه(09108415618) تماس بگیرید. 

 •   در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی،
  از سامانۀ مشابه یاب سمیم نور استفاده می شود.    

         


 

 • عنوان                                   ادبیات و زبان های محلی ایران زمین
 • نوع اعتبار                               نشریۀ علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                             فصلنامه
 • آخرین رتبه در ارزیابی وزارت علوم    ب
 • آخرین رتبه در ارزیابی دانشگاه آزاد     95 +A
 • نوع داوری                              دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                  4 ماه
 • زبان نشریه                             فارسی (چکیده: انگلیسی) 
 • قالب انتشار                             چاپی- الکترونیک
 • نوع دسترسی                           رایگان (تمام متن)
 • هزینه بررسی و انتشار                 دارد
 • دسته بندی موضوعی                 دارد  
شماره جاری: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 29، پاییز 1399، صفحه 1-129 

2. مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی

صفحه 23-49

10.30495/irll.2020.677870

فرشاد اسکندری شرفی؛ ستایش فتاحی؛ وحید مبارک


6. نوستالژی دوران حماسی در شعر بختیاری

صفحه 111-129

10.30495/irll.2020.677878

حاتم طایی سمیرمی؛ اطهر تجلی اردکانی؛ علی علیزاده


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط