کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

 • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود.
 • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
 • در صورت داشتن مشکل یا پرسش ضروری، از طریق پست الکترونیکی نشریه به آدرس adabemahali@gmail.com اقدام فرمایید یا با شماره مدیر داخلی نشریه(09108415618) تماس بگیرید. 

 •   در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی،
  از سامانۀ مشابه یاب سمیم نور استفاده می شود.      

            ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین

 • نوع اعتبار                               نشریۀ علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                             فصلنامه
 • آخرین رتبه در ارزیابی وزارت علوم    B
 • آخرین رتبه در ارزیابی دانشگاه آزاد     94 +A
 • نوع داوری                              دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                  4 ماه
 • زبان نشریه                             فارسی (چکیده: انگلیسی) 
 • قالب انتشار                             چاپی- الکترونیک
 • نوع دسترسی                           رایگان (تمام متن)
 • نسبت پذیرش مقالات                42 %
 • هزینه بررسی و انتشار                 دارد
 • دسته بندی موضوعی                 دارد